Vores værdier

Det gode barneliv er en af vores seks grundlæggende værdier.

Himmelskibets pædagogiske arbejde bygger på seks grundlæggende værdier, som er udviklet af ledelsen og medarbejderne i Himmelskibet og værdierne er udgangspunkt for alt pædagogisk arbejde i Himmelskibet.

Værdierne skal afspejle sig i den måde, medarbejderne i det daglige omgås børnene, børnenes forældre og hinanden som kolleger. Derudover skal værdierne afspejle sig i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Værdierne er: 

 • det gode barneliv
 • respekt og loyalitet
 • nærvær og synlighed 
 • indflydelse og ansvar
 • tillid
 • fællesskab

 Værdierne er kort beskrevet herunder.

Det gode barneliv:
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene skal:

 • opleve, lære og føle sig inkluderet i et kulturelt og socialt fællesskab med andre børn og voksne, hvor den voksne møder barnet og er til stede i mødet.
 • have lyst til og kunne lide at vise og udtrykke alle slags følelser, fordi det er legalt.
 • møde voksne der har lærerige oplevelser med sig. Voksne de kan grine af og med, trøstes af og ikke mindst voksne, som evner at være i den børnehøjde, hvor børnene er.
 • møde voksne med et særligt ansvar for at fange og udfordre barnets ressourcer og udvikle handlekompetence, der fremmer barnets selvforståelse og selvværd.
 • Have og erhverve sig de grænseoverskridende oplevelser ”Hurra, - jeg kan! SE HER!", - der netop gør forskellen.
 • opleve og lære, at forældre og personale har en gensidig tillid til hinanden.

Det gode barneliv
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene skal:

 • møde voksne, der arbejder med og i et barneperspektiv.
 • voksne som forsøger at tolke og se det barnet er " i gang med" ud fra barnets intention.
 • møde aktivt lyttende voksne med anerkendende grundholdninger, såvel verbalt som nonverbalt, gennem kropsholdning, koncentration, medlevende ansigtsudtryk, varieret stemme og tonefald.
 • møde voksne, der stiller undrende spørgsmål, som fremmer barnets lyst til at fortælle, uden at voksne kræver bestemte svar og er styrende for det, som barnet er optaget af.
 • opleve og se, at udviklingsværdi altid kommer før nytteværdi - eksempelvis i lidt pressede sammenhænge som i garderoben.
 • lære at respektere hinanden og at udvikle venskabsrelationer.
 • lære og støttes i at løse egne konflikter.
 • lære at lege og bruge andres ting med respekt.

Nærvær og synlighed
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene skal møde:

 • voksne som forsøger at læse, se og forstå barnets intention i handling.
 • voksne som støtter op omkring barnets følelser og oplevelser med en anerkendende kommunikationsform.
 • synlige og tilgængelige voksne, som udviser empati, og derigennem støtter barnets integritet.
 • voksne, som igennem nærvær og iagttagelse skaber tryghed og glæde hos barnet.

Indflydelse og ansvar
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene:

 • skal opleve, at der tages udgangspunkt i deres interesser og intentioner.
 • har lyst til og kan lide at blive inddraget i beslutninger, få ansvar og opgaver de kan løse og overskue i forhold til alder, kompetence, udvikling.
 • befinder sig i et pædagogisk rum, der er kendetegnet ved engagement, interesse, tryghed og omsorg – hvor barnet er inkluderet i børnefællesskabet og dens kultur.
 • møder voksne med en konsekvent opmærksom på mulighederne og anledningerne til læring og udvikling af handlekompetence hos det enkelte barn.
 • møder voksne, der skaber betingelser og rammer for, at børnene indgår i et fællesskab, der indeholder spændende og lærerige oplevelser, som fordrer børnenes aktive medleven og samarbejde.
 • møder voksne, der er medsøgende og medskabende i børnenes valg, så de kan støtte, opmuntre og vejlede børnene og gruppen. Børn har brug for at udvikle lege- og venskabs relationer, og det er de voksnes opgave at støtte børnene i skabelsen af sådanne.

Tillid
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene skal:

 • møde voksne, der er aktivt lyttende i dialogen med børn.
 • opleve, at deres fortællinger fra og om egne oplevelser har rum og plads. Børns spørgsmål handler sjældent om, at de vil have nogle fakta svar, oftere om at de gennem de voksnes aktive lytten får mulighed for at drage den voksne ind i den forståelse og mening, barnet er i gang med at undersøge og blive klogere på.
 • opfordres til og have lyst og vilje til igennem det sociale fællesskab i Himmelskibet at dele oplevelser med hinanden gennem sproglige udfordringer / dialog
 • have mulighed for at undre sig, eksperimentere og være søgende, hvor voksne er åbne for børnenes indfald og ikke forfalder til krydsforhør eller voksenforklaringer
 • møde voksne, der tilstræber og har ambition om at udfolde børnenes oplevelser, og det de finder vigtigt. F.eks. når voksne sammen med børnene undrer sig over, hvordan Himmelskibet tager sig ud, set i et barneperspektiv.

Fællesskab
I forhold til det daglige liv og det pædagogiske arbejde i Himmelskibet, betyder det at børnene skal:

 • have mulighed for at knytte venskaber bl.a. gennem personalets fleksible tilgange til venskabs og kammeratskabsrelationer på tværs.
 • føle sig trygge i fællesskabet, hvor de kan afprøve sig selv og hinanden, gennem personalets forståelse og bekræftelse af børnenes ideer, forslag og fortællinger. Personalet skal give dem tid og rum, lytte, støtte, vejlede og trøste, når der er behov for det.
 • lære, at i et fællesskab, hvor man hjælper hinanden, kan næsten alt lykkes, og at alle har noget at bidrage med.
 • have en forståelse for, hvor vigtigt det er, at man passer på tingene i Himmelskibet og er med til at rydde op.